Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach, przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
  1. pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu,
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wskazania miejsc, gdzie występuje zjawisko nieprawidłowego parkowania samochodów w mieście Katowice, w ramach realizacji projektu Wyzwanie: Parkowanie!, na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. w związku z art. 6 ust 1. lit a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 1 roku.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
  2. ograniczenia przetwarzania danych,
  3. uzyskania kopii danych osobowych,
  4. wniesienia skargi o naruszenie zasad ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do realizacji złożonego wniosku ma charakter dobrowolny.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.