Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach, przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
  1. pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu,
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wskazania miejsc, gdzie występuje zjawisko nieprawidłowego parkowania samochodów w mieście Katowice, w ramach realizacji projektu Wyzwanie: Parkowanie! na podstawie art. 6 ust 1. lit e RODO tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres jednego roku.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepis RODO – na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości dokonania zgłoszenia nieprawidłowego parkowania samochodów w mieście Katowice.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.